Thursday, June 01, 2006

Uill, thoisich me seo air sgath 's gun robh agam ri blog a chruthachadh gus am b'urrainn dhomh facal fhagail air blog chuideigin eile. Agus a-nis... tha blog agam. 'S docha gun cuir mi stuth air. Rudeigin eile ann gus uine a chaitheamh...

Chan eil fhios agam carson a tha mi a' sgriobhadh anns a' Ghaidhlig, ach shaoil leam gum bheil cus bhlogaichean 'san t-saoghail ann am Beurla mar tha, agus tha fios nach eil blogaichean Gaidhlig gu leor ann. Mar sin dheth, 'se Gaidhlig a th'agam an seo. Cuideachd, cha chordadh e rium nan robh daoine eile nach b'aithne dhomh a' leughadh mo bhlog. 'San t-seadh seo, faodaidh mi a bhith cinnteach nach bi moran dhaoine 'ga leughadh. (Ach mura bheil mi airson gun leugh daoine e, carson a dheanainn blog 'sa chiad dol a-mach?? Deagh cheist!).

2 Comments:

Blogger Graisg said...

Halò Carol, ma tha sibhse fhathast airson beagan sgrìobhaidh a dheànamh sa Ghàidhlig, carson nach cuir do bhlog a-steach Tìr nam Blòg http://www.tirnamblog.com/

Mar sin leibh an-dràsta

2:47 PM  
Anonymous Anonymous said...

Hello I just entered before I have to leave to the airport, it's been very nice to meet you, if you want here is the site I told you about where I type some stuff and make good money (I work from home): here it is

11:33 PM  

Post a Comment

<< Home