Thursday, June 01, 2006

A' chiad bhlog...

Uill, seo mise a' sgriobhadh rudeigin. Nach beag ort an doigh anns am bi iad a' cur ort rudeigin a chruthachadh gus am b'urrainn dhut facal no dha fhagail air blog chuideigin eile? Och uill....

0 Comments:

Post a Comment

<< Home